ವಿಶೇಷ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ

ಸಂಘದ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವುಳ್ಳ ವಿಶೇಷ ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತಜ್ಞರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘವು ಜೂನ್ 2014ರಿಂದ ತನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ,...

ಸಂಘದ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ 12-6-1965  ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ 10 ಚ.ಅಡಿ ಉದ್ದಳತೆಯ ಕೊಠಡಿ  ಸಂಘದ ತೃತೀಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ  1968 ಹಿರಿಯರಾದ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು, ಡಾ. ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಮುಂತಾದವರು 1. ಸ್ಥಾಪನೆ: 1. 1 ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮಾಜ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ...