ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

conatact hours

M-F: 8am – 3:30pm

address

ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೋಂ.)

ಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ಎದುರು,
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಬಡಾವಣೆ,

ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 019

Email

Phone

ದೂರವಾಣಿ : 26609343

ಟೆಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 26601831