ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರಿಗೆ  ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಘವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು...