ಆರೋಗ್ಯ

ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಶಬಿರಗಳು
ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ರೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಬಿರ
ಸಹಕಾರ : ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಭಾನುವಾರ  

ಆರೋಗ್ಯ

ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಶಬಿರಗಳು ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ರೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಶಿಬಿರ ಸಹಕಾರ : ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಭಾನುವಾರ ಉಚಿತ ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಹಕಾರ : ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಉಚಿತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‍...

ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

 ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಫ (ನೋಂ) "ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಪದ ಸಾಹಿದ್ಯ-ಸಂಸ್ಥಿ-ಸಮಾಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ವಿದುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಠಮರ ಐಡಾವಡೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560019.ಅನಕಾಕಮಜಿರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷರ ಅನುಶೂಲಕ್ಷಾಗ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂೆ-ಔಷಥೋಪದಾರ 2023-241 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹ, 2. ಕಣ್ಣು...