ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ – ೨೦೨೩

 ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಫ (ನೋಂ) “ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಪದ ಸಾಹಿದ್ಯ-ಸಂಸ್ಥಿ-ಸಮಾಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ವಿದುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಠಮರ ಐಡಾವಡೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560019.ಅನಕಾಕಮಜಿರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷರ ಅನುಶೂಲಕ್ಷಾಗ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂೆ-ಔಷಥೋಪದಾರ 2023-241 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹ, 2....