ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ

ಉದಯಭಾನು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ (1) 02-02-2017 (2) 04-03-2017 (2) 09-04-2017 ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (KSOU)  ಸಹಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಘವು...