ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಫ (ನೋಂ) 
“ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಪದ ಸಾಹಿದ್ಯ-ಸಂಸ್ಥಿ-ಸಮಾಣ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ಗವಿಪುರ ಸಾಲು ಛತ್ರಗಳ ವಿದುರು, ರಾಮಕೃಷ್ಠಮರ ಐಡಾವಡೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560019.
ಅನಕಾಕಮಜಿರು ಮತ್ತು ಅರಕ್ಷರ ಅನುಶೂಲಕ್ಷಾಗ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂೆ-ಔಷಥೋಪದಾರ 2023-24
1 ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹ, 2. ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ, 3. ದಂತ ಪರೀಕ್ಸೆ 4. ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, 5. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪರೀಕ್ಷ